1. Operator – Creative Minds Group, NIP: 8522502851, Regon: 320336040, siedziba: Potulicka 29/27 70-234 Szczecin.
 2. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zdolność do bycia stroną umowy.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia i korzystania z usług Operatora.
 4. Platforma – aplikacja iGabinet będąca własnością Operatora.
 5. Usługa – dzierżawa Platformy świadczona przez Operatora na rzecz Klienta.
 6. Umowa – umowa o świadczenie określonej Usługi zawierana pomiędzy Operatorem a Klientem, której sposób zawarcia oraz podstawowe warunki uregulowane są w Regulaminie.
 7. Osoba trzecia – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zdolność do bycia stroną umowy, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usługi.
 8. Aktywacja usługi – uruchomienie Usługi i udostępnienie Klientowi funkcjonalności oraz zasobów oferowanych przez Platformę.
 9. Opłata instalacyjna – ustalone i uiszczane jednorazowo, z góry przez Klienta wynagrodzenie za aktywację Usługi świadczonej przez Operatora.
 10. Opłata abonamentowa – zryczałtowane i uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za Usługę, bądź Usługi świadczone przez Operatora w pewnym okresie.
 11. Opłata dodatkowa – ustalone wynagrodzenie doliczane do Opłaty abonamentowej na życzenie Klienta, za usługi w postaci dodatkowych modułów rozszerzających funkcjonalność Usługi, jak również dodatkowych indywidualnych prac wykonywanych przez Operatora na rzecz Klienta.
 12. Dane uwierzytelniające – informacje (adres e-mail użytkownika oraz hasło) umożliwiające Klientowi dostęp do Panelu administracyjnego, przekazywane mu w momencie instalacji.
 13. Panel administracyjny – wyspecjalizowane narzędzie umożliwiające zarządzanie zasobami systemu udostępnionymi Klientowi w ramach Usługi, po weryfikacji przedstawionych przez niego Danych uwierzytelniających.
 14. Domena – unikalny adres stanowiący ciąg znaków alfanumerycznych, identyfikujący stronę internetową Klienta w sieci Internet, dostępną w ramach Usługi.
 15. Konto e-mail – ograniczona przestrzeń dyskowa i związany z nią oryginalny adres poczty elektronicznej w sieci.
 16. Spam – niezamówiona informacja handlowa w postaci wiadomości e-mail, zawierająca informacje komercyjne, na którego otrzymanie nie zgodził się adresat i zawierająca informacje dla niego nieinteresujące.
 17. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec np. pożar, powódź, wojna, kradzież, wyładowanie atmosferyczne, strajki, akty terroru, awarie w sieciach TP S.A., NASK, Kei.pl, POL-PAK i inne przyczyny, na które Operator nie ma wpływu.

powróć do góry

§ 2 – Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy Usług świadczonych Klientowi przez Operatora w zamian za wniesione przez niego opłaty. Zamówienie Usługi, oraz wniesienie opłaty instalacyjnej jest równoczesną akceptacją Regulaminu jak również potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci Operatora jest datą, od której postanowienia Regulaminu będą znajdować zastosowanie dla obu stron umowy. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie określają sposób korzystania z Usług świadczonych przez Operatora oraz zakres odpowiedzialności obu stron, precyzują wzajemne zobowiązania wynikające z zawieranych umów, jak również wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Operatorem i Klientem, a zapoznanie się z nim jest niezbędne.
 4. Jakiekolwiek działania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki określone bezpośrednio w treści Regulaminu, jak również wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Klient przed przystąpieniem do korzystania z Usługi, powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem oraz odpowiednie urządzenia sieciowe niezbędne do korzystania z sieci Internet, posiadające świadectwo homologacji, wystawione przez Ministra Łączności.
 6. Regulamin wchodzi w życie w chwili publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego momentu ma zastosowanie do Umów zawieranych z Operatorem.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawa polskiego. Wszelkie powstałe spory, będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Szczecinie.

powróć do góry

§ 3 – Ogólne warunki świadczenia usług przez Operatora

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług Operatora wymagane są:
 2. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę instalacyjną, a następnie uiszcza Opłaty abonamentowe, pod warunkiem iż nie doszło do naruszenia jakichkolwiek postanowień Regulaminu, lub rozwiązania Umowy.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z funkcjonalności i zasobów Usługi w sposób zgodny z powszechnie uznawanymi normami współżycia społecznego, w szczególności: Klient nie może:
 4. Klient zobowiązuje się do uiszczania opłaty abonamentowej w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od daty rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej opłaty abonamentowej, której wysokość doliczona zostanie do kolejnego okresu rozliczeniowego.
 5. W sytuacji gdy niezbędne będzie czasowe odłączenie dostępu do Usługi, bądź też niektórych jej elementów, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli będzie to możliwe i nie wystąpi Siła wyższa.
 6. Operator ma prawo odstąpienia od świadczenia Usługi wykorzystywanej przez Klienta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem i Regulaminem.
 7. Opłaty abonamentowe naliczane są dla wszystkich wykupionych Usług łącznie. Opłata instalacyjna naliczana jest przy aktywacji pierwszej usługi.
 8. Opłata abonamentowa jest wynagrodzeniem wyłącznie za użytkowanie Usługi. Nie obejmuje kosztów uzyskania dostępu do Usługi, jak również zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Usługi, wykupu własnej domeny, konfiguracji systemu komputerowego u Klienta oraz wszelakich opłat telekomunikacyjnych.
 9. Z chwilą rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia danej Usługi przez Operatora na rzecz Klienta, wszystkie utworzone konta e-mail działające w domenie, lub domenach tej Usługi tracą ważność, niezależnie od długości opłaconego abonamentu.
 10. Klient wykorzystuje wszelkie informacje oraz oprogramowania uzyskane w momencie wykupienia Usługi wyłącznie na własne ryzyko.
 11. W trakcie korzystania z Usługi, zabronione jest rozpowszechnianie i udostępnianie za jej pośrednictwem jakichkolwiek materiałów naruszających dobro osobiste osób trzecich, praw własności intelektualnej, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz treści i obrazów o charakterze pornograficznym.
 12. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w systemy serwerów Operatora, na których świadczona jest Usługa.

powróć do góry

§ 4 – Warunki przyjmowania zleceń oraz zawierania umów

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, rejestracja wszystkich Usług świadczonych przez Operatora odbywa się za pośrednictwem interfejsu znajdującego się na stronie internetowej Operatora. Usługi są realizowane i aktywowane na umówiony okres abonamentowy po uzyskaniu przez Operatora potwierdzenia uiszczenia Opłaty instalacyjnej w przypadku aktywacji Usługi, lub Opłat abonamentowych w przypadku kontynuacji korzystania z Usługi.
 2. Poczas aktywacji Usługi Klient oświadcza, iż nazwa tej Usługi, oraz wybrana dla niej Domena nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory w tej kwestii rozstrzygane są bez udziału Operatora. W przypadku poniesienia przez Operatora jakichkolwiek szkód, spowodowanych korzystaniem z nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich przez Klienta, jest on wówczas zobowiązany do naprawy szkody w jej pełnej wysokości.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych w procesie zamawiania Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do zaprzestania świadczenia Usługi, również po fakcie uiszczenia Opłaty instalacyjnej i/lub Opłaty abonamentowej. W takiej sytuacji Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi zarówno uiszczonej Opłaty instalacyjnej, jak również Opłat abonamentowych za okres, w którym Usługi nie będą świadczone. Opłaty, które zostały uiszczone przez Klienta, zostaną wówczas potrącone przez Operatora jako forma gwarancyjnej kary umownej za nierzetelne wykonywanie zobowiązania. Wysokość kary umownej stanowić będzie równowartość Opłaty instalacyjnej oraz Opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa byłaby świadczona przez Operatora przy należytym wykonywaniu przez Klienta.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z opóźnień spowodowanych przez osoby trzecie, na które Operator nie ma wpływu, takie jak: banki, kurierzy, rejestratorzy domen, itp., jak również niedogodności spowodowane działaniem Siły wyższej.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z Klientem. W sytuacji odmowy zawarcia umowy Klient nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6. Pierwsza opłata uiszczana przy zamówieniu Usługi, jest sumą Opłaty instalacyjnej oraz Opłaty za wykonanie oraz implementację projektu graficznego strony internetowej będącej częścią Platformy. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty, Operator wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 7. Pierwszy okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem aktywacji Usługi. Jeżeli Usługa nie została aktywowana pierwszego dnia miesiąca, wówczas w celu wyrównania, wysokość pierwszej Opłaty abonamentowej zostanie obliczona proporcjonalnie do pozostałego okresu w danym miesiącu, oraz jednocześnie naliczona zostanie opłata za kolejny okres abonamentowy. Opłata będzie więc obejmowała dwa okresy rozliczeniowe. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty, Operator wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 8. Opłata abonamentowa jest niepodzielna. Oznacza to że:
 9. Uiszczenie Opłaty abonamentowej przez Klienta zapewnia mu brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi zmianami Opłaty abonamentowej do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

powróć do góry

§ 5 – Zmiana umowy

 1. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie w sytuacji, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość i są podyktowane istotną przyczyną, na przykład koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klient zostanie poinformowany o planowanej zmianie Opłaty abonamentowej Usługi przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem (dwóch okresów abonamentowych).
 3. Zmiany wysokości opłat podawane Klientowi przez Operatora nie powodują zmiany, ani wypowiedzenia umowy, jak również nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.
 4. Niewypowiedzenie umowy w terminie minimalnie 7 dni przed zakończeniem aktualnego Okresu abonamentowego, spowoduje automatyczne przedłużenie usługi o kolejny okres abonamentowy i naliczenie Opłaty abonamentowej za kolejny miesiąc.
 5. W przypadku ponad 14-sto dniowej zwłoki z płatnością w stosunku do daty wystawionej faktury z odroczonym terminem płatności, Operator ma prawo tymczasowo zmienić warunki świadczenia Usługi. Zmiany Usługi świadczonej przez Operatora są zależne od terminu przekroczenia płatności i kształtują się następująco:
 6. Operator ma prawo do naliczania opłat dodatkowych w przypadku zawieszenia świadczenia Usługi na skutek odstąpienia od umowy z powodu nieregulowania należności przez Klienta.
 7. Klient może w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianach w Regulaminie lub cenie świadczonej Usługi, złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec okresu abonamentowego, w którym złożył on takie oświadczenie. Jeżeli Klient nie złoży w tym terminie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, uznaje się, że wyraził zgodę na zmiany w regulaminie, a tym samym na nowe warunki umowy.

powróć do góry

§ 6 – Rozwiązanie umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy na korzystanie z Usług Operatora w dowolnym momencie. Usługa objęta Umową będzie świadczona przez Operatora do końca danego okresu abonamentowego, przy czym Opłata abonamentowa wniesiona przez Klienta nie zostanie zwrócona.
 2. Klient może odstąpić od Umowy w przypadku nieprzystąpienia przez Operatora do świadczenia usług w terminie określonym w Umowie.
 3. Wymagane jest, aby rozwiązanie Umowy zostało sporządzone w formie pisemnej, a następnie zostało przesłane na adres Operatora, pod rygorem nieważności. Za datę wypowiedzenia umowy uznaje się datę doręczenia niniejszego wypowiedzenia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz bez odszkodowania, w przypadku gdy: W takiej sytuacji Operator nie ma obowiązku zwracania uiszczonej przez Klienta Opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługa nie będzie świadczona. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona wraz z należnością Operatora wobec Klienta jako forma gwarancyjnej kary umownej za nierzetelne wykonywanie zobowiązania, a wysokość kary stanowić będzie równowartość Opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa byłaby świadczona przez Operatora przy należytym wykonywaniu przez Klienta.
 5. Po wygaśnięciu Umowy oraz zaprzestania świadczenia Usługi, Operator ma prawo usunięcia wszystkich danych Klienta, w tym: Operator zastrzega prawo do niearchiwizowania danych usuniętych po wygaśnięciu Umowy.

powróć do góry

§ 7 – Odpowiedzialność operatora

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi Klientowi zgodnie z zawartą umową.
 2. Operator dołoży wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości oraz zobowiązuje się ze swej strony zachować tajemnicę korespondencji i podejmować działania zabezpieczające serwery przed dostępem osób niepowołanych.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nieodpowiednim wykonaniem Usługi, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności (np. działania Siły wyższej)
 4. W przypadku braku ciągłości w dostarczaniu Usług, powstałego z winy Operatora i trwającego ponad 24 godziny, Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci jednego dodatkowego okresu abonamentowego wykupionej Usługi na rzecz Klienta gratis, za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres pierwszych 24 godzin.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane podczas transmisji danych dokonywanej w ramach Usługi, w sytuacji gdy:
 7. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą odpowiada Operator na podstawie powyższych postanowień, nie obejmuje ewentualnych korzyści utraconych przez Klienta.
 8. Operator nie ma obowiązku prowadzenia specjalnych szkoleń na rzecz Klienta w zakresie obsługi oprogramowania będącego przedmiotem Usługi.

powróć do góry

§ 8 – Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja musi dotyczyć konkretnych uchybień w funkcjonowaniu oprogramowania będącego przedmiotem Usługi lub uchybień w świadczeniu usług przez Operatora.
 2. Reklamacje dotyczące niespełnienia gwarantowanych warunków świadczenia Usług mogą dotyczyć uchybień zaistniałych nie dawniej niż 14 dni przed datą złożenia reklamacji.
 3. W sytuacji gdy z przyczyn leżących po stronie Operatora, Klient nie ma możliwości korzystania z Usługi, może wystąpić do Operatora o obniżenie opłat abonamentowych za dni, w których usług był pozbawiony. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy jednorazowa przerwa była krótsza niż 12 godzin.
 4. Podstawę reklamacji stanowi pisemne oświadczenie Klienta informujące o problemach w korzystaniu z Usługi świadczonej przez Operatora. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
 5. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku uiszczania Opłaty abonamentowej. W przypadku uznania reklamacji kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań lub zostanie zwrócona na życzenie Klienta na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 6. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Operatora o zaistniałych uchybieniach świadczenia Usługi. Informacje kierowane do innych podmiotów lub nieudokumentowane, po ustąpieniu uchybień nie będą rozpatrywane.
 7. Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Operatora, wskazanym na niniejszej stronie internetowej pod adresem http://www.igabinetdentonet.pl/kontakt.
 8. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie udzieli Klientowi odpowiedzi formie elektronicznej lub pisemnej, zawierającej uzasadnienie oraz propozycję rozstrzygnięcia sporu.
 9. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej, dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

powróć do góry

§ 9 – Ochrona danych osobowych

 1. Klient oświadcza, iż jest świadomy swojego prawa do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Operatora Usług oraz wystawienia wszelkich dokumentów księgowych.
 3. O ile Klient nie zgłosi sprzeciwu, Operator ma prawo publikacji podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) w do opisu realizacji na stronach internetowych Operatora, promujących Platformę.
 4. Operator oraz jego kontrahenci, zobowiązują się do zachowania poufności informacji dotyczących istotnych warunków Umowy oraz do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta uzyskanymi w wyniku negocjacji i realizacji Umowy.
 5. Informacja przekazywana Operatorowi, dane o użykownikach oraz Klientach, okoliczności dotyczące realizacji Umowy i świadczenia Usługi są objęte tajemnicą gwarantowaną przez Operatora. Wszyscy pracownicy mający styczność z tego typu informacjami w wyniku wykonywania swoich obowiązków, zobowiązani są do zachowania tajemnicy. Informacje mogą zostać udzielone osobom trzecim tylko w przpadkach przewidzianych prawem, lub na żądanie odpowiednich organów ścigania.

powróć do góry

§ 10 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do Umów zawieranych z Operatorem.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w Umowie zastosowanie mają postanowienia ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego.
 3. Wszelkie powstałe spory, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

powróć do góry

Data ostatniej modyfukacji Regulaminu: 2008-10-27.